Wysyłka dzisiaj!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKARPETKI.SKLEP.PL

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego skarpetki.sklep.pl;

5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.skarpetki.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy skarpetki.sklep.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.skarpetki.sklep.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://skarpetki.sklep.pl prowadzony jest przez firmę LEOFRANCO S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Klecińska 5B, lok 11-12, 54-413 Wrocław, NIP 8943124234, REGON: 369326595 adres poczty elektronicznej: pomoc@skarpetki.sklep.pl. 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

4.1 Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

4.2 Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

4.3 Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa skarpetki.sklep.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu skarpetki.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Sklep Internetowy skarpetki.sklep.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1.1 Podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

1.2 Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

1.3 Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez skarpetki.sklep.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię skarpetki.sklep.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody skarpetki.sklep.pl

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1 Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.2 Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.3 Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.4 Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.5 Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla skarpetki.sklep.pl,

3.6 Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową skarpetki.sklep.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z LEOFRANCO S.C. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu skarpetki.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

2.1 Poczty Polskiej

2.2 Firmy kurierskiej

2.3 Paczkomatów

Koszt dostawy dostępny pod adresem: http://skarpetki.sklep.pl/strona/warunki-dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi: 
Czas dostawy dla poszczególnych produktów pokazany jest indywidualnie dla każdego z nich na karcie produktu. W przypadku zamówienia kilku produktów z różnym czasem dostawy, czas dostawy całości zamówienia równa się czasowi dostawy dla produktu z najdłuższym czasem dostawy. Czas dostawy oblicza się dodając do podanego czasu dostawy na karcie produktu 1 dzień roboczy (jest to czas w którym kurier dostarcza przesyłkę). Dokładny czas dostawy produktów określony jest również w koszyku sklepu podczas finalizacji zamówienia i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu Internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
(z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2.2 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2.3 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Płatności TPay
(Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

2.4.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą prowadzone są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Płatności TPay. Obsługę płatności elektronicznych i karta płatniczą prowadzi:

2.4.1.1 Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Marcina 73/6, kod 61-808. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań IZ Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437. Kapitał zakładowy 5.494.980 złotych (wpłacony w całości).

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@skarpetki.sklep.pl lub też pisemnie na adres: ul. Klecińska 5B, lok 11-12, 54-413 Wrocław.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dostępny na samym dole tej strony).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi w całości Konsument. 

Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

Możliwość zwrotów Towaru nie dotyczy przedsiębiorców.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. LEOFRANCO S.C. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie na adres: Klecińska 5B, lok 11-12, 54-413 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@skarpetki.sklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

3. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.

4. Sklep Internetowy skarpetki.sklep.pl nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

5. W przypadku pomyłki będącej winą Sklepu (np. wysyłka złego rozmiaru lub innego produktu niż zamawiał Klient) Sprzedający zwróci środki na konto Klienta za tę pomyłkę.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep Internetowy skarpetki.sklep.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić skarpetki.sklep.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Klecińska 5B, lok 11-12, 54-413 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres pomoc@skarpetki.sklep.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Skarpetki.sklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. PROMOCJE

Organizatorem promocji "-10% na pierwsze zamówienie" jest LEOFRANCO S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 5B, lok 11-12, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8943124234.

2. Promocja nie jest ograniczona czasowo.

3. Miejscem trwania promocji jest sklep internetowy Organizatora pod adresem https://skarpetki.sklep.pl

4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 211 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią następujące warunki:

a) podając swój adres e-mail, zapiszą się do newslettera sklepu internetowego Skarpetki Sklep i uzyskają hasło rabatowe uprawniające do otrzymania zniżki -10% na zakupy w sklepie internetowym.

b) w trakcie składania zamówienia wpiszą w odpowiednie pole hasło, o którym dowiedzieli się z newslettera oraz zaakceptują regulmin

Po spełnieniu powyższych wymagań Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości -10%, co oznacza, że cena zakupionych przez Uczestnika Promocji towarów zostanie obniżona o 10%.

5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi rabatami, rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi obowiązującymi na sklepie. 

6. Wszelkie rabaty oraz promocje na sklepie nie obejmują kosztów dostawy.

XI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/...

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy skarpetki.sklep.pl a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy skarpetki.sklep.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę skarpetki.sklep.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 – przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.  

Kliknij tu, aby pobrać formularz zwrotuStrona najczęściej wyszukiwana poprzez hasła:
Kolorowe skarpetki, kolorowe stopki, śmieszne skarpetki, skarpety do garnituru

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów